© 2020 Акцент Декор ООД. Всички права запазени.

Контакти

                          ДЕКЛАРАЦИЯ     

                                      ~ относно политиката и цели по качество на Акцент Декор ООД~

Въвеждането и поддържането на система за управление на качеството, съответстваща на ISO 9001 изд. 2015 г. е стратегически избор на фирмата за постигане на по-голяма ефективност на  процесите и услугите при изработването на сезонни декорации, различни конструкции и съоръжения с цел удовлетворяване на изискванията на клиентите, както и законовите и нормативни изисквания към дейността и продуктите.


I.ПОЛИТИКАТА  ПО КАЧЕСТВО:
Политиката по качество се споделя с персонала и всички служители работят от името на организацията с цел да се насърчи реално фокусиране към удовлетворяване изискванията на клиентите и служителите да се ангажират индивидуално при постигането на целите, които организацията си е поставила.

 

Принципите, залегнали в основата на системата за управление на качеството на Акцент Декор могат да бъдат обобщени, както следва:

 

 1. Високо качество на предлаганите продукти и услуги, постигане на пълно съответствие с изискванията на клиентите и заинтересованите страни, съобразено с правните и други изисквания, удовлетвореност на клиента в различните фази на реализиране на продуктите и ръководене на поръчките за продажба с цел да се гарантира съблюдаването на очакванията на клиентите и да се повиши тяхната удовлетвореност.
 2. Оптимизиране на процесите във фирмата - за адекватност, целесъобразност и съответствие на регламентираните изисквания, за непрекъснато усъвършенстване и развитие;

 

 1. Изграждане на взаимоотношения с клиенти и доставчици, водещи до подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната дейност;

 

 1. Развитие на персонала в съответствие с неговите потребности и целите на фирмата, ангажираност за непрекъснато подобряване на постиженията. Осигуряване на достатъчна информация, обучение и наблюдение на служителите от всички нива.
 2. Прилагане на принципа на превантивност, който се състои в предприемане на мерки за предотвратяване/ недопускане на професионалните рискове.

 

 1. Спазване на приложимите нормативни и законови изисквания към производствената дейност и съответствие с всички приложими местни, национални, международни и други изисквания за околната среда и здравето и безопасността при работа;

 

 1. Участие в областта на ресурсите - ръководството се ангажира да удовлетворява приложимите законови и нормативни изисквания и изискванията на заинтересованите страни, да предостави на разположение ресурси и средства, подходящи за определените цели и задачи, относно компетентност, оборудване, информация, икономически и

 

 1. финансови ресурси и да контролира непрекъснато тяхната адекватност.

 

 

 

 

 

 


II.ЦЕЛИ ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО:

 

 1. Поддържане на постоянно и високо качество на продуктите и услугите в съответствие с изискванията и очакванията на клиентите.
 1. Увеличаване на пазарния дял на дружеството в доставката на различните сезонни декорации, конструкции, рекламни и други съоръжения и декоративни инсталации.
 2. Разширение на производството и предлагането на нови изделия и услуги с високи технически показатели и качество.
 3. Създаване и развитие на нови направления и подобряване на различните дейности.
 4. Повишаване ефективността на дейностите на фирмата и удовлетвореността на клиентите.
 5. Изучаване и спазване изискванията на правните норми по отношение на качеството.
 6. Спазване на сроковете за доставка, монтаж и демонтаж на декоративните елементи.
 7. Правилен подбор на използваните материали с цел опазване на ОС и поддържане на безопасна и здравословна работна среда.
 8. Оптимизиране на икономическите критерии в равновесие със социалните и екологични критерии.
 9. Стимулиране на творческата активност и повишаване квалификацията на персонала.
 10. Повишаване мотивацията на персонала чрез осигуряване на все по-добри условия на труд и перспективи за развитие.

 Ръководството на  “Акцент Декор” ООД изразява своята убеденост за съпричастност, ангажираност, коректност и творчество на целия персонал при реализиране на Политиката и Целите по качество, ОС и ЗБР на фирмата и поддържане доверието на клиентите, чрез все по-обхватно, професионално и отговорно задоволяване на техните изисквания и очаквания.

 

 

09.2020 г.                                                                               Управител: Николай Балездров